Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Amico Finance a.s. so sídlom Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B („Amico Finance“)

Kontaktné údaje Amico Finance:
telefónne číslo: 0850 123 321
e-mail: info@amico.sk
adresa: Amico Finance a.s., Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Amico Fiannce, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ ustanovil v súlade s Čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou, a na ktorú sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúvame, prípadne ak máte záujem zistiť iné informácie ohľadom svojich práv v súvislosti so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Martin Zajíček
e-mail: zodpovedna_osoba@amico.sk
adresa: Hurbanovo námestie 1, Bratislava 811 06


Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste naším klientom alebo potenciálnym klientom kliknite sem

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho obchodného partnera alebo ak ste ako fyzická osoba – podnikateľ naším obchodným partnerom kliknite sem

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky kliknite sem

Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov kliknite sem

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov tu

◁ Späť